Incasso Belgie

Deurmus & Partners is uw partner voor vorderingen in geheel België

Heeft u te maken met Belgische wanbetalers? Met Belgische debiteuren die hun afspraken niet nakomen? Dan bent u bij Deurmus & Partners aan het juiste adres. Met onze Incasso België service wordt zakendoen in België stukken ‘plezanter’. Lees hieronder hoe incasso België werkt en hoe wij u helpen.

Lokale specialisten voor Incasso België

Succesvol zakendoen in België is minder eenvoudig dan het lijkt. Niet alleen verschilt de wetgeving in België met die van Nederland, ook cultuurverschillen spelen een grotere rol dan vaak wordt gedacht. Krijgt u onverhoopt te maken met een Belgische wanbetaler, dan is een gedegen Incasso België aanpak van het grootste belang. Deurmus & Partners begrijpt dat als geen ander. Sinds jaren pakken wij buitenlandse wanbetalers op effectieve én respectvolle wijze aan. Onze lokale incassospecialisten, die opereren vanuit tientallen landen binnen én buiten de EU, maken dit mogelijk. Ze zijn optimaal op de hoogte van de lokaal geldende richtlijnen en gebruiken en benaderen uw debiteur op eigen grondgebied, in de eigen taal. Doelgericht en grensverleggend, want daar staan we voor bij Deurmus & Partners.

Buitengerechtelijk incasseren in België

De betalingsmoraal in België is slecht. Honderdduizenden vordering blijven per jaar onbetaald. Incasso is daarom in België geen overbodige luxe. Na het invoeren van uw vordering in ons systeem starten we direct met een intensieve buitengerechtelijke incassoprocedure. Dit zorgt ervoor dat uw debiteur via diverse kanalen op de hoogte wordt gesteld van de vordering. Een welwillende debiteur start gelijk met betalen. Volgt geen betaling? Dan zetten we het traject in overleg met u onverkort gerechtelijk voort.

In het buitengerechtelijke incassotraject  volgt u het dossier op de voet, via uw eigen account op onze Online Cockpit. Iedere opdrachtgever krijgt hiervoor een exclusief gebruikersrecht.

Gerechtelijk incasseren in België

Gerechtelijke Incasso België heeft doorgaans twee routes. Wij adviseren u aan de hand van het dossier over de beste optie. De eerste is de route van de dagvaardingsprocedure.

Incasseren door middel van dagvaarding

Een van de Belgische incasso advocaten stelt een dagvaarding op. Dit is het juridische verzoekschrift dat vervolgens door de Belgische gerechtsdeurwaarder aan uw debiteur wordt betekend (uitgereikt), op een wijze zoals in de Belgische wet omschreven. Nadat deze deurwaarder de dagvaarding aan uw debiteur heeft gelaten, wordt deze op de rol van de rechtbank gebracht. De rechter gaat de zaak dan behandelen. Uw debiteur kan bij de rechter reageren op de dagvaarding. Doet hij dit, dan ontvangt de incasso advocaat vanzelf bericht. Reageert uw debiteur niet, dan zal hij ‘bij verstek‘ worden veroordeeld. Er komt een vonnis, waarmee de deurwaarder (als de debiteur nog steeds niet wil betalen) direct beslag kan leggen. Naast de route van dagvaarding kan voor gerechtelijke incasso België ook gekozen worden voor het instellen van een Europees Betalings Bevel (EBB).

Incasseren door middel van het Europees Betalings Bevel (EBB)

De Europese betalingsbevelprocedure (verordening (EG) nr. 1896/2006, in werking getreden op 12 december 2008) maakt de invordering mogelijk van grensoverschrijdende niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen. Dit gaat via een uniforme procedure op basis van formulieren. Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken. Per dossier moet gekeken of het mogelijk is deze route te volgen. Formeel zou elke Belgische rechtbank deze procedures moeten behandelen. In de praktijk blijkt helaas, en dan met name in Wallonië,  dat rechtbanken de verzoekschriften nogal eens laten liggen omdat ze niet weten wat ze er processueel mee aanmoeten.

Met het advies van een van onze incassospecialisten België kunt u zelf een overwogen keuze maken en staat u niet voor verrassingen.

Beslaglegging in België

In België zijn lokaal bevoegde deurwaarders (in Wallonië heten zij ‘huissiers de justice‘) de personen die beslaglegging uitvoeren. Elke deurwaarder is aangesloten bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in Brussel, die de kwaliteit bewaakt. Beslaglegging kan in België op roerende goederen (zoals inboedels en voertuigen), onroerende goederen (zoals kantoorpanden, fabriekshallen en woningen) en op loon of uitkering. Ook is de Belgische deurwaarder belast met het ontruimen van panden. In België ‘gerechtelijke uitdrijving‘ genoemd.

Deurwaarderstarieven in België zijn grotendeels door de Belgische staat vastgelegd. Ze wijzigen jaarlijks.

Incasso België: verschillen tussen Nederland en België

Zoals u zelf misschien ook wel weet, is het zaken doen met een Belg andere koek dan met een Nederlander. Ook op juridisch terrein zijn er grote verschillen. Wat voor ons ‘normaal’ lijkt, zit in België helemaal anders. Neem nou de volgende verschillen.

 1. In België is een advocaat verplicht voor het instellen van een gerechtelijke procedure. In Nederland kunnen incasso juristen dat ook voor u doen.
 2. In België werkt een deurwaarder lokaal. Hij mag enkel beslag leggen in zijn rayon. In Nederland mag elke deurwaarder in heel Nederland actief zijn en beslagen leggen.
 3. Kunnen in Nederland dagvaardingsprocedures schriftelijk worden afgedaan, in België moet de advocaat voor elke zaak verplicht naar de zitting en de zaak gaan pleiten – zelfs als er geen verweer wordt gevoerd tegen de vordering.
 4. In België is het mogelijk om zonder verlof van de voorzieningenrechter conservatoir beslag te leggen onder een derde (zoals een bank). In Nederland kan er géén beslag worden gelegd zonder eerst toestemming (verlof) van de voorzieningenrechter.
 5. Een Belgische deurwaarder heeft meer aanzien dan een Nederlandse deurwaarder. Belgische debiteuren zijn doorgaans banger van een lokale Belgische deurwaarder dan een Nederlandse debiteur is van een landelijk werkende Nederlandse deurwaarder.
 6. In België bestaat er een speciale Arbeidsrechtbank, bijvoorbeeld voor het geval salarissen niet worden betaald. In Nederland bestaat deze rechtbank niet: de kantonrechter behandelt alle arbeidsrechtszaken, waaronder loonvorderingen.

Conservatoir derdenbeslag leggen in België

Anders dan in Nederland kan de incasso advocaat in België ervoor zorgen dat er zonder toestemming van de rechter conservatoir derdenbeslag wordt gelegd. Conservatoir derdenbeslag wil zeggen dat er voordat er een einduitspraak van een rechter is alvast beslag wordt gelegd. U legt daarmee eigenlijk vermogen van de debiteur aan de ketting. In België kan dat bijvoorbeeld op basis van een notariële akte of onbetwiste factuur die uw debiteur aan zijn klant heeft gestuurd en waarbij die klant uw debiteur nog moet betalen. U legt dan beslag onder die klant, die niet meer mag betalen aan uw debiteur. Het unieke is dat de debiteur het beslag pas bemerkt als het gelegd is. Het moet dan wel gaan om een zekere en in hoge mate vaststaande vordering. Ook moet er sprake zijn van hoogdringendheid (urgentie). In Nederland kan conservatoir beslag alleen worden gelegd als de Nederlandse rechter eerst een verlof heeft verleend. In België dus niet en daarom biedt incasso België vele voordelen.

Starten met incasso België

In een eerste fase zullen onze Belgische incassospecialisten uw debiteur intensief sommeren de vordering te betalen. Vreemde ogen dwingen, want in de meeste gevallen leidt deze aanpak tot betaling of een betalingsregeling. Gooit uw debiteur echter zijn kont tegen de krib en betaalt hij niet, dan zullen onze Belgische incassospecialisten en -advocaten uw debiteur verzoeken voor de rechtbank te verschijnen. Weigert uw debiteur nu nog steeds te betalen, dan zullen onze incasso specialisten beslag laten leggen bij uw debiteur. Het resultaat? U krijgt eindelijk het geld waar u recht op heeft.

Het maakt niet uit waar in België u wat te vorderen heeft

Deurmus & Partners behandelt uw incassozaken in geheel België. Of u nu wat te vorderen heeft in het Nederlandstalige Vlaanderen of het Franstalige Wallonië.  Incassozaken kunnen daarnaast behandeld worden binnen de 12 gerechtelijke arrondissementen in België:

 • West-Vlaanderen (Brugge – Kortrijk – Veurne – Ieper)
 • Oost-Vlaanderen (Gent – Dendermonde – Oudenaarde)
 • Antwerpen (Antwerpen – Turnhout – Mechelen)
 • Limburg (Hasselt – Tongeren)
 • Leuven
 • Brussel
 • Nijvel
 • Eupen
 • Luik (Luik – Verviers – Hoei)
 • Namen (Namen – Dinant)
 • Luxemburg (Marche – Neufchateau – Aarlen)
 • Henegouwen (Mons – Doornik – Charleroi).

Verjaring van vorderingen in België

Verjaring betekent (volgens de Belgische wet) dat een vordering niet langer in rechte afdwingbaar is, het wordt een zogenaamde ‘natuurlijke verplichting‘. Ook reeds verjaarde vorderingen kunnen alsnog geïncasseerd worden in België, want de debiteur moet zelf een beroep doen op verjaring. Veel debiteuren doen dat niet, zo blijkt uit de praktijk.

In handelszaken start de verjaringstermijn met lopen aan het einde van de levering van goederen of diensten of op de vervaldag van de factuur.

Daarnaast zijn er voor commerciële vorderingen in België wettelijk bepaalde verjaringstermijnen, namelijk 10 jaar voor contractuele verplichtingen en 5 jaar voor niet-contractuele verbintenissen (denk hierbij aan schade aan derden). Er is daarnaast nog een specifiek aantal verjaringstermijnen geldend:

 • Vordering uit hoofde van geneeskundige behandeling: 2 jaar
 • Krediet verleend aan een consument door een financiele instelling: 10 jaar
 • Rente op opeisbare schulden: 5 jaar
 • Kosten van een advocaat of expert: 5 jaar
 • Mobiele telefonie: 5 jaar
 • Openbare nutsvoorzieningen: 5 jaar
 • Scholen, met uitzondering van kostscholen: 5 jaar (kostscholen 1 jaar)
 • Verzekeringsovereenkomst: 5 jaar
 • Levering aan een consument, met uitzondering van voedsel: 1 jaar
 • Indexatie van een huurprijs in een huurovereenkomst: 1 jaar
 • Restaurants, hotels: 1 jaar

In België wordt de verjaring (in tegenstelling tot Nederland) niet gestuit door een zogenaamde stuitingsbrief door de schuldeiser zelf. In België wordt de verjaring gestuit door het starten van een gerechtelijke procedure, een beslag of een schrijven van een incasso advocaat.

Gewone aangetekende brief door de cliënt zelf stuitte verjaring niet.

De voordelen van incasso België via Deurmus & Partners op een rij

 • Landelijke dekking in België
 • Procedures in het Nederlands of het Frans
 • Ervaren incassospecialisten Belgisch recht
 • Naadloze aansluiting in geval van een gerechtelijke procedure
 • Samenwerking met lokale Belgische incasso advocaten
 • Eén vast contactpersoon in Nederland
 • Een effectieve, lokale aanpak
 • Snelle en korte lijnen en 24/7 inzage via de Online Cockpit

Rechtsgebieden incasso België

Onze opdrachtgevers voor incasso België hebben te maken met allerlei soorten vorderingen. We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in België. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 1. Bouwrecht
 2. Huur en verhuur
 3. Koop en verkoop
 4. Arbeidsrecht
 5. Agentuurovereenkomst
 6. Transport
 7. Schades en onrechtmatig handelen

We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

En wat bieden wij nog meer?

 • Incassoprocedures in België
 • Juridische bijstand
 • Bemiddeling in en hulp bij het treffen van onderhandse regelingen (ook schikkingen)
 • Coördinatie bij het ten uitvoer laten leggen van vonnissen in België